چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۳۹:۵۴

ویژگی های اقلیمی

 

ویژگی های اقلیمی  شهرستان تیران وکرون:شهرستان تیران وکرون دارای آب وهوای بیابانی ونیمه بیابانی با تابستانهای گرم وخشک و زمستانهای سرد وتقریباً شبیه به مدیترانه است.بطور کلی بخش اعظم بارندگی این دشت مربوط به جریان های مدیترانه است که از سمت غرب و از اوایل پاییز تا اواسط بهار ادامه می یابد.علاوه بر این جریانات شمال غرب که مبدا دریای سیاه و اسکاندیناوی هستند این دشت را تحت تاثیر خود قرار می دهند.همچنین به علت موقعیت خاص این دشت که در پناه مناطق مرتفع قرار گرفته است توده های هوای مرطوب و رطوبت زا  قبل از رسیدن به این دشت بخش اعظم رطوبت خود رااز دست می دهند با این وجود هسته پر باران در این دشت در ارتفاعات غربی است که نواحی مرتفعی مانند دالان کوه و چشمه بغل بارندگی بیشتری نسبت به نواحی شرق دریافت می کنند.بارندگی در شمال غربی حوضه آبریز به بیش از ۳۰۰ میلی متر در سال می رسد.بر این اساس میزان بارندگی سالانه در شهر تیران وکرون ۲۵۶ میلی متر است  که برابر با  ۱۸۶۱۱۲۰۰۰متر مکعب آب می باشد. پر باران ترین ماه سال آذر و دی با مینگین ۴/۵۶ میلی متر وکم  باران ترین ماه شهریور ومهر با

 

میانگین ۴۳/۰میلی متر است.طبق مشاهدات در سالهای اخیر به علت کاهش بارش های زمستانی  آب های سطحی وآب های زیرزمینی این شهرستان کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.بطوریکه تعدادی از قنات ها وچاه های کم عمق در این شهرستان بطور کلی خشک شده است چاه های عمیق نیز با کاهش آبدهی مواجه شده اند و بر همین اساس درختان بسیار زیادی در طی این چند سال اخیر خشک شده اند.دراین شهرستان بیشترین میزان نم نسبی به هنگام زمستان ۷۸ درصد وکمترین آن در فصل تابستان به میزان ۱۳ درصد می باشد.

تعداد روزهای یخبندان بطور نسبی در سال ۹۰-۸۰روز گزارش شده است.در یک دوره ۷ساله ۷۹-۱۹۷۳میلادی  بیشترین روزهای یخبندان متعلق به دی وبهمن با ۲۸روز بوده است.تیر ومرداد با میانگین ۱۸/۳۵درجه سانتی گرادگرمترین ماه سال ودی وبهمن با۷/۶ درجه سانتی گرادسردترین ماه های این  شهرستان  هستند.