چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۴۱:۳۹

ناهمواری ها

ناهمواری های شهرستان :تیران وکرون دشتی محدود با شیبی نسبتاًملایم است که شیب آن از غرب به شرق کاهش می یابد.اراضی شهرستان و ارتفاعات آن متعلق به دوران سوم زمین شناسی وجزء پیش کوه های داخلی زاگرس است.تنها منبع آب سطحی آن رودخانه کرون (مرغاب)است که از ارتفاعات دالانکوه سرچشمه می گیرد.به لحاظ طبیعی این شهرستان بین دو رشته کوه واقع شده است.مهمترین ارتفاعات آن عبارتند از: دالان کوه باارتفاع ۳۴۵۰متر وکوههای دره بید،سورمه ولاسیمان.

بطورکلی دو رشته کوه  که به موازات هم از رشته کوه های زاگرس شرقی می باشند در قسمت شمال وجنوب شهرستان تیران وکرون قرار دارند.رشته کوههای شمالی که از کوه های سید محمد در شمال خمینی شهر شروع و به خرم آباد خاتمه می یابند و رشته کوههای جنوب که از قلعه بزی لنجان شروع و دامنه ختم می شوند.در غرب و منطقه دالان کوه به خاطر همین ویژگی بهترین نوع گون و گز و همچنین مراتع بعمل می آید.ارتفاعات غرب شهرستان سر منشا چشمه رودخانه مهم مرغاب هستند.در بین دو رشته کوه کوهچه های وجود دارند که از ارتفاع قابل توجهی برخوردار نیستند اما بعضی از آنها دارای درختچه های انجیرهستند که خود بازمانده جنگلهای روزگار باستان در این سرزمین هستند.

همچنین در بیشتر این نوع ارتفاعات کم،آثار فسیل که بازماندۀ دریای بزرگ گذشته است به چشم می خورد.

مهمترین ارتفاعات شهرستان تیران وکرون

۱- کوه تنگ برزگره از رشته کوه پنجی باارتفاع ۳۲۵۰ متر

۲- کوه بلند واقع درشمال روستای ورپشت باارتفاع ۲۷۵۵

۳-کوه چشمه بغل واقع درشمال روستای دولت آبادباارتفاع۳۰۵۰متر

۴- گوه سورمه با ارتفاع ۳۲۴۷ متر واقع در شمال شرق تیران

۵- گوه چشمه موشی واقع در شمال شرق غربی تیران با ارتفاع ۲۶۰۰متر

۶- کوه زهیر واقع در شمال غربی روستای میرآباد با ارتفاع۲۵۸۰ متر

۷- کوه سلاخی واقع در جنوب قمشلو با ارتفاع ۲۵۵۰متر

۸- کوه تپه پلنگ واقع در غرب قمشلو با ارتفاع ۲۵۱۰متر

۹- کوه لاسیمان در شمال با ارتفاع ۲۷۷۹متر

۱۳- کوه دالان کوه در شمال غرب شهر تیران با ارتفاع ۳۹۱۵ متر