یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
۱۵:۴۴:۱۶

قلعه تاریخی جاجا

قلعه تاریخی روستا ی جاجا:

قلعه تاریخی روستای جاجا در روی کوهی کم ارتفاع به ارتفاع ۱۵۰ متر در شرق روستا قرار دارد.راه دسترسی به قلعه تقریبا سخت می باشد.      پیشینه اصلی این قلعه مربوط به حضورسلسله اشکانیان درایران می باشد ولی در دوره سلجوقیان وقاجاریه دو مرمت اصلی بروی این قلعه صورت گرفته است.مردم روستا قلعه را به یکی از یاران حسن صبح بنام ملاحده نسبت می  دهند.