پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۳:۵۹:۰۱

علل نامگذاری تیران

 

علل نامگذاری شهر تیران

دیگران، تیگران، دیگراناگرد، تهران ،طهران، طیران وتیران نامهای است که در گذر روزگار بر این سرزمین نهاده شده است.

در مورد نام های شهر تیران سه نظریه وجود دارد:

۱-  عده ای معتقدند همانطور که اصفهان مرکز تجمع سپاه بوده و سپاهیان کشور برای کارزار در این منطقه گرد می آمدند،این شهر هم محل تجمع تیز جنگ ترین کمانداران بود و نامش ازاین جهت تیران شده ویا به جهت این که تیر اندازان به خاطر شکار در این شهر می زیستند بدین نام معروف شده است.

۲- بعضی دیگر آن رابه تیر درخت وبیشه دانسته اند و عده ای هم اصل آن را از کهران میدانند.

۳- بر اساس کلمه تیران که از تیر +(آن) تشکیل شده عده ای هم آن را به توضیح ذیل تفسیر کرده اند.

تیرنام چهارمین ماه خورشیدی ونام ستاره (بی) ونام فرشته نگهبان باران است. .برخی عقیده دارند که تیران در ابتدا طهران بوده است وبه تهران اصفهان معروف بوده است.تا سال ۱۳۰۷ که ثبت اسناد در ایران تشکیل شد به دلیل شباهت اسمی با اسم پایتخت این کلمه کم کم به تیران تبدیل شد. نام تهران ری برای نخستین بار از سال ۲۷۱ ه.ق در شرح احوال ابوعبدالله محمدبن…طهرانی رازی از محدثین بزرگ ایرانی در برخی منابع تاریخی به ثبت رسیده است.وتهران اصفهان برای نخستین بار از سال ۲۴۸ه.ق در شرح احوال ….بن یحیی طهرانی عمد از محدثین بزرگ ایرانی در منابع تاریخی ذکر شده است.

در دوره رضا شاه بیشتر اسامی مکانها تغییر یافت ونام تهران تنها برای پایتخت ایران باقی ماند.باتوجه به اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال شهرستان تیران وکرون تا سال ۱۳۰۷ شمسی در همه برگه های هویت اشخاص و سند شناسنامه ها،محل سکونت افراد این شهر تهران قید شده و اکثر مردم تیران هم پسوند تهرانی دارند.

در تاریخ الاصفهان در ذکر بلوک کرون چنین آمده است که کر بع معنی «تواناست»و«ون» مانند وآن و«وند» علامت نسبت است کرون دو سمت می شود شمالی وجنوبی و…ابتدای بلوک کرون در غرب شهر واقع است.در این بین شهر تیران همواره مرکز بلوک کرون بوده است تا سال ۱۳۰۹ که بعنوان یک بلوک جدا تقسیم بندی می شود.