چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۲:۰۶:۰۶

شهر زیر زمینی کرد علیا

 

شهر زیر زمین کرد علیا:

در زیر تقربیا نیمی از روستای کرد علیا بخش کرون تعداد ۸۰ عدد دستکند های تاریخی  با قدمتی حدود  ۲۰۰۰سال موجود است که این دستکندها به یکدیگر متصل بوده وبا هم شهر زیر زمینی کرد علیا با مساحتی تقریبی ۲۰۰۰۰متر مربع  را بوجود آورده اندکه شاید با بررسی های بیشتر باستان شناسی و باز گشایی تمام دستکندها یکی از بزرگترین شهر های زیر زمینی ایران باشد .عقیده بر این است که درقدیم بدلایل ناامنی های موجود وزمستانهای سرد مردم به خاطر درامان ماندن از سرما ونا امنی ها رو به حفر دستکند های زیر زمینی در زیر خانه های خود روآورده اند و شهر زیر زمینی بسیار زیبایی را درزیر روستای کرد علیا بوجود آورده اند . این دستکند ها درزمانهایی به عنوان محل نگهداری احشام در زمستان  نیز استفاده می شده است ودرحال حاضر مقداری از این شهر زیر مینی قایل بازدید می باشد .