چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲
۱۱:۵۳:۲۳

سنگ نگاره

 

سنگ نگاره های باستانی تیران وکرون

سنگ نگاره ها،کهن ترین آثار تاریخی وهنری به جا مانده از بشرند که در آنها رمز ورازهای زیادی نهفته است.نمادهای اززبان-خط، آداب رسوم،اسطوره ها،ادبیات وتعیین قلمروپیشرفت پلکانی بشرند.

در جنوب تیران  صحرای کن وکوشکچی دارای فنجان نما ،اشکال دست وخطوط ایلامی است که قدمت آنها حدوداً به ۳۵۰۰سال پیش بازمی گردد که بعداً تقدس این مکانبه دوران اسلامی نسبت داده شده ؛واین تقدس همچنان باقی است. بیشترین تقدس کوشکچی به خاطر پرستشگاه وآتشکده ای بوده که برفراز این کوه کم ارتفاع وجود داشته داست وقبل از ورود اسلام در این سرزمین ساکنان این شهر همه موحد وخدا پرست بودند وهمگی آیین زرتشت داشتند وشراره آتش مقدس زرتشت از قله این آتشکاه برجانب آسمان زبانه می کشد وتمام شهر را چون روان  بهدینان روشن ساخته بود.در سنگ نگاره های کوشکچی تعدادی فنجان نما وحروف ایلامی قرار دارد که در این خصوص محقق ودانشمند آقای ناصری فرد می نویسد:بسیاری از راز ورمزهای کاربردی فنجان نماها هنوز مکتوم است.عقیده براین است که به وسیله این فنجان نماها عصاره گیاهان مقدس از قبیل موم، ریواس ، گوکرن، مهرگیاه، موردو…گرفته می شدواین عصاره ها درمراسم آیینی ومقدس خود بکار می برده اند.آقای ناصری فرددر کتاب سنگ نگاره های ایران می نویسدوجودلیزی سنگی ، فنجان نما ها، پنجه دست ، نقوش بزکوهی ونمادهای  دیگر ارزش وجایگاه این مکان مقدس در تیران را بیش ازبیش آشکار می سازد.