پنج شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲
۰۳:۵۳:۱۸

سرسره سنگی

 

سرسره هاه سنگی کوشکچی:سرسره های سنگی یا به عبارت محلی لیزی سنگی های کوشکچی شهر تیران یک از آثار باستانی به جا مانده از دوران باستان این شهر باستانی است که عقیده بر این است که در دروان باستان در مراسم های آیینی با گرفتن شیره های گیاهان مقدس در درون فنجان نما های سنگی کوشکچی ،شیره حاصله را بروی لیزی هیا سنگی همان محل   می ریختند وزنان نازا (نا بارور)با سر خوردن یا لیزی خوردن روی این لیزی سنگی قدرت باروری پیدا می کردند.درحال حاضر تعداد سه عدد از این لیزی های سنگی درجنوب شهر تیران موجود است